Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych jest obowiązkiem Misure. W związku z tym dokładamy wszelkich starań by przetwarzać Twoje dane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jedną zasad RODO jest przejrzystość. Właśnie dlatego przygotowaliśmy ten dokument, przy pomocy którego chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, chronimy i przekazujemy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez naszą stronę internetową.
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w przypadku wprowadzania zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.


Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować


Administratorem danych osobowych jest Amar Joanna Marszałek z siedzibą w Złotowie, ul. Rzemieślnicza 25, 77-400 Złotów, , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 7671521712, REGON 301295152 będąca operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.misure.pl, zwanej dalej Sklepem.
Wszelkie uwagi dotyczące Polityki Prywatności należy przesyłać na adres biuro@misure.pl


Dane osobowe

Joanna Marszałek jako przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą Amar Joanna Marszałek, adres 77-400 Złotów, ul. Rzemieślnicza 25, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7671521712, REGON 301295152 jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przetwarza dane przekazane przez klientów korzystających ze Sklepu za pośrednictwem właściwych formularzy, na zasadach określonych w „Regulaminie Sklepu Internetowego Misure.pl” lub przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania i realizacji Zamówienia, obsługi konta Klienta, udzielania informacji o Produktach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia, badania poziomu zadowolenia klientów, ustalenia poziomu jakości obsługi i zadowolenia klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy – art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, oferowania usług w ramach marketingu bezpośredniego, usług Administratora będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane – art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.


Udostępnianie danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak:

 • dostawcom usług kurierskich;
 • producentom Produktów w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe;
 • dostawcom usług informatycznych;
 • dostawcom usług marketingowych/telemarketingowych;
 • dostawcom usług badania rynku;
 • dostawcom usług płatniczych/bankowych;
 • administratorom i serwisantom serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane;

Jeśli jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym.

Zapewniamy, że dostęp osób trzecich – prywatnych osób prawnych – do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.


Okres przechowywania danych osobowych?

Czas przechowywania danych osobowych obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem, takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów Produktów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa o rachunkowości i prawa podatkowego. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody.


Prawa użytkownika:

1.      Dostęp do danych osobowych – użytkownik może wystąpić o potwierdzenie, że przetwarzamy jego dane osobowe oraz o udostępnienie kopii tych danych.

2.      Sprostowanie – użytkownik może wystąpić o sprostowanie danych osobowych gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

3.      Usuwanie danych – użytkownik może wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; lub
 • wycofał swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody); lub
 • korzysta z prawa sprzeciwu; lub
 • dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem;

Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia prośby o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:

 • w celu wykonania zobowiązania prawnego; lub
 • w celu wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

Należy pamiętać, aby przed skorzystaniem z tego prawa należy pobrać z konta Misure i zachować wszystkie dokumenty związane z zamówieniami złożonymi w Misure, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona na Ciebie czy na inną osobę lub podmiot. Jeżeli tego nie zrobisz przed usunięciem danych, utracisz dostęp do dokumentów i Misure nie będzie w stanie ich ponownie przekazać, ponieważ proces usuwania danych i usuwanie konta Misure wraz ze wszystkimi danymi i dokumentami z nim związanymi jest procesem nieodwracalnym.


4.      Ograniczenie przetwarzania danych – użytkownik może wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, ale tylko jeśli:

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie życzy sobie, aby dane te zostały usunięte; lub
 • nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • użytkownik skorzystał z prawa do sprzeciwu i oczekuje na sprawdzenie istotnych przyczyn.

Możemy nadal korzystać z danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:

 • mamy zgodę użytkownika; lub
 • w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń przed sądem; lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

5.      Przenoszenia danych osobowych – użytkownik może wystąpić o dostarczenie danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub może poprosić o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy

 • przetwarzanie danych odbywa się za zgodą użytkownika lub na podstawie zawartej z nim umowy; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

6.      Sprzeciw – użytkownik może w dowolnym momencie, ze względów związanych z jego sytuacją, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, którego podstawą prawną są „nasze uzasadnione interesy”, jeżeli użytkownik uzna, że jego podstawowe prawa i wolności przewyższają nasze uzasadnione interesy.


7.      Skargi – użytkownik ma prawo do składania skarg do organu nadzorującego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Bez utraty przysługującego użytkownikowi prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.  


Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa a także deklaruje zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego  rozporządzeniem  MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024), właściwych dla „systemu wysokiego” i  będzie wypełniać zobowiązania wynikające z obowiązku zastosowania środków bezpieczeństwa na poziomie „WYSOKI”, zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.

 

Przekierowanie na inne strony

Na Stronie mogą znajdować się linki umożliwiające przekierowanie użytkownika na strony internetowe innych podmiotów, w tym producentów oferowanych Produktów, które mogą wykorzystywać pliki cookies bądź oferować usługi wymagające podania danych osobowych. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami korzystania z tych stron, bowiem ta Polityka prywatności ich nie obejmuje, a administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich.


Logi systemowe

Logi systemowe zawierają adres IP z jakiego odwiedzający wszedł na Stronę oraz czas połączenia. Strona wykorzystuje logi systemowe jedynie w celach statystycznych i absolutnie nie służą one identyfikacji poszczególnych odwiedzających i nie mają powiązania z danymi osobowymi. Analiza logów systemowych daje możliwość dopasowania zawartości Strony do oczekiwań odwiedzających.


Inne narzędzia

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics i gromadzi informacje dotyczące rodzaju wykorzystywanej przeglądarki przez odwiedzających Stronę, typu wykorzystywanego systemu operacyjnego, nazwy domeny, lokalizacji w celu wykorzystania do generowania statystyk odwiedzin Strony i usprawnienia administracji Strony.

Strona, w oparciu o pliki cookies, kieruje treści reklamowe do odwiedzających Stronę, podczas korzystania z odpowiednich narzędzi firmy Google, na stronach www. emitujących reklamy, w ramach sieci reklamowych, które dają możliwość dopasowania reklam do użytkownika. Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki cookie do raportowania interakcji użytkowników na Stronie. Więcej informacji o tym, jak Google używa plików cookie dotyczących reklam można uzyskać na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.


Odpowiedzialność

Amar Joanna Marszałek nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, a także nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn od niego niezależnych, m.in. z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub też będących następstwem siły wyższej.


Prawa autorskie

Wyłączne prawa do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych a także znak towarowy Misure, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują Joannie Marszałek lub podmiotom, z którymi zawarła ona stosowne umowy. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.